Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden My CBa (KvK 78071054)

De in hoofdstuk I van deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen gelden voor alle overeenkomsten tussen My CBa en de Contractspartij van My CBa. My CBa neemt aan het handelsverkeer ook deel onder de naam Sambalopaco en zal in het navolgende ook aangeduid worden met Sambalopaco.

De in Hoofdstuk II opgenomen bepalingen bevatten bijzondere regelingen voor overeenkomsten met consumenten.

Indien in hoofdstuk II afwijkende bepalingen opgenomen zijn ten opzichte van het bepaalde in hoofdstuk I, dan gaan de afwijkende bepalingen in hoofdstuk II voor de in hoofdstuk I opgenomen bepalingen. Van een afwijkende bepaling is sprake indien daarbij expliciet afgeweken wordt van een in hoofdstuk I opgenomen bepaling.

Indien in hoofdstuk II aanvullende bepalingen opgenomen zijn ten opzichte van het bepaalde in hoofdstuk I, dan zijn de aanvullende bepalingen in hoofdstuk II aanvullend aan de bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk I. Van een aanvullende bepaling is sprake indien de inhoud van een bepaling niet tegenstrijdig is aan de inhoud van een andere bepaling, maar een nadere uitwerking van een andere bepaling is of daarin wordt voorzien in een specifieke regeling voor de specifieke activiteit of daarin omschreven omstandigheid waar de bepaling voor geschreven is.

Hoofdstuk I: Algemene Bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Contractspartij en Sambalopaco waarbij de Contractspartij producten koopt van Sambalopaco;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Contractspartij: de partij die, al dan niet op basis van een aanbieding of offerte, de koper is van producten van Sambalopaco.
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Sambalopaco: Sambalopaco, per post bereikbaar via Postbus 114, 4524 ZJ Sluis.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sambalopaco en de Contractspartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Sambalopaco en een Contractspartij waarop Sambalopaco deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sambalopaco, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sambalopaco en de Contractspartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de letter’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen situaties voordoen die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dan dienen deze uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 7. Aan de kopjes boven de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn slechts ter indicatie van de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Offertes en aanbiedingen zijn uiterlijk geldig tot een maand na de datum van de offerte of de aanbieding, tenzij anders aangegeven.
 2. De in offertes en aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Voorts worden eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder transport-, parkeerkosten en eventuele andere bijkomende kosten aan de Contractspartij doorbelast, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Sambalopaco kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Contractspartij redelijkerwijs kan, althans had moeten begrijpen, dat de offerte of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Sambalopaco daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sambalopaco anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sambalopaco niet tot het uitvoeren van een gedeelte van het werk dan wel tot levering van een deel van de in de offerte genoemde producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten/overeenkomsten, dan wel voor eventueel meerwerk of nabestellingen.

 Artikel 4 - Tarieven en prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien geen vaste (totaal)prijs wordt overeengekomen, dan zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijke hoeveelheid geleverde producten en bijkomende kosten. De prijs wordt in dat geval berekend volgens de gebruikelijke prijzen en tarieven van Sambalopaco, geldende voor de periode waarin de producten worden geleverd, tenzij een daarvan afwijkende prijs schriftelijk is overeengekomen.
 3. Over- en onderlevering zijn meer respectievelijk minder geleverde hoeveelheden dan de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheden en waarvoor een vaste prijs is overeengekomen.
 4. Indien er sprake is van onderlevering is er geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Sambalopaco.
 5. Sambalopaco zal de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding en de daarmee gepaard gaande prijsstijging zo tijdig mogelijk vooraf aan de Contractspartij melden, om hem de gelegenheid te geven de order te wijzigen, indien er cumulatief sprake is:

-      van een prijs die bij het sluiten van de overeenkomst was bepaald of indien de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van de order

en

-      de overlevering meer bedraagt dan 10%.

 1. Indien de overlevering resulteert in 10% of minder dan de aanvankelijk overeengekomen verkoopprijs dan is de Contractspartij gehouden om een dergelijke afwijking te aanvaarden en de daarvoor in rekening gebrachte kosten te voldoen.
 2. In het geval van onderlevering worden de kosten voor producten die reeds besteld werden, integraal in rekening gebracht aan de Contractspartij.
 3. Bij het berekenen van eenheidsprijzen en hoeveelheden zijn de in de offerte genoemde aantallen bepalend en bindend. De vaststelling van de uiteindelijk te leveren hoeveelheden zal geschieden op basis van genoemde aantallen.
 4. Bij zakelijke transacties zijn de tarieven, verkoopprijzen en eventuele kostenramingen exclusief BTW.
 5. Bij consumentenkoop zijn de prijzen inclusief BTW.
 6. Sambalopaco is gerechtigd het tarief of de prijs te verhogen indien duidelijk is dat er sprake is van een calculatiefout, dat in redelijkheid niet van Sambalopaco mag worden verwacht de overeengekomen order uit te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen verkoopprijs. Sambalopaco zal de Contractspartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van de kosten zo tijdig mogelijk in kennis stellen. Sambalopaco zal daarbij trachten om zoveel als mogelijk de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 Artikel 5 - Contractsduur, uitvoeringstermijn en leveringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Sambalopaco en de Contractspartij wordt aangegaan voor de duur van de order, tenzij uit de aard van de order anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractspartij Sambalopaco derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sambalopaco dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Sambalopaco gegevens behoeft van de Contractspartij voor de uitvoering van de order, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Contractspartij deze juist en volledig aan Sambalopaco ter beschikking heeft gesteld.
 4. Door Sambalopaco opgegeven levertijden en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Bij overschrijding daarvan is de Contractspartij derhalve niet gerechtigd op die grond een beroep te doen op ontbinding en / of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sambalopaco zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de stand der wetenschap en techniek op dat moment uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Sambalopaco dit vereist, heeft Sambalopaco het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Sambalopaco zal de order uitvoeren met inachtneming van de door de Contractspartij opgegeven hoeveelheden en eventuele aanwijzingen. Indien in de verstrekte bescheiden, daaronder begrepen hoeveelheden, fouten mochten zijn opgenomen die schade tot gevolg mochten hebben, dan is Sambalopaco daarvoor niet aansprakelijk, ongeacht de aard en omvang van de schade.
 4. Sambalopaco is steeds gerechtigd om 10% over en onder te leveren. De Contractspartij is gehouden om bij overlevering het meerdere af te nemen en de factuur die zij daarvoor ontvangt aan Sambalopaco te voldoen.
 5. Sambalopaco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sambalopaco is uitgegaan van de door de Contractspartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd (deelleveringen), dan kan Sambalopaco de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Contractspartij de eerdere leveringen in ontvangst genomen en betaald heeft.
 7. Tenzij anders overeengekomen dient Sambalopaco in staat te worden gesteld om de order in één fase uit te kunnen voeren. Indien Sambalopaco daartoe niet in staat wordt gesteld en de onderbreking niet het gevolg is van overmacht, dan is de Contractspartij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 per vertraging en is hij verder gehouden om de uit de onderbreking voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.

 Artikel 7 - Omvang van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de order te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de order, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Contractspartij of van derden, worden gewijzigd en de order daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijke offerte / opdrachtbevestiging.
 3. Op grond van een wijziging als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. Sambalopaco zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de order kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering worden gewijzigd. De Contractspartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging in prijs en termijn van de levering.
 4. Indien er een wijziging in de order optreedt, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sambalopaco gerechtigd, maar niet gehouden, om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sambalopaco bevoegde persoon en de Contractspartij akkoord is gegaan met de voor de order opgegeven prijs. De desbetreffende order zal worden uitgevoerd op een alsdan te bepalen tijdstip. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een dergelijke order levert geen tekortkoming van Sambalopaco op en is geen grond om de overeenkomst te ontbinden of te annuleren. Sambalopaco is in dat geval nimmer gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling van de Contractspartij of van derden. Indien door Sambalopaco op enig moment op aanwijzing van of namens de Contractspartij uitvoering wordt gegeven aan een gewijzigde order of een andere wijziging in de overeenkomst zonder dat de consequentie daarvan voor de prijs vooraf schriftelijk is bevestigd, dan is de Contractspartij desondanks gehouden tot voldoening van de meerprijs, ongeacht de omvang van de stijging. De meerprijs is gelijk aan de voor de order overigens berekende prijs, tenzij Sambalopaco anders aangeeft.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen en zonder daartoe gehouden te zijn, kan Sambalopaco een verzoek tot minderlevering weigeren, indien dit, naar het exclusieve oordeel van Sambalopaco of van een door Sambalopaco aan te wijzen derde, gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de Contractspartij de order voortijdig geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan, de opslagkosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Contractspartij in rekening worden gebracht.

 Artikel 8 - Gebruik producten en wederverkoop

 1. Sambalopaco is nimmer gehouden om te beoordelen of te controleren of het gebruik van haar producten in een bepaald land, een bepaalde regio of gedurende een bepaalde periode toegestaan is. De Contractspartij is daar zelf voor verantwoordelijk. Als het gebruik van de producten van Sambalopaco niet toegestaan mocht zijn, blijft de Contractspartij gehouden om de producten af te nemen en de facturen van Sambalopaco zonder korting tijdig te voldoen.
 2. Het is niet toegestaan om de producten van Sambalopaco aan derden te verkopen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders met Sambalopaco overeengekomen wordt.
 3. Als overeengekomen is dat de Contractspartij de producten van Sambalopaco mag verkopen aan derden en dus als wederverkoper handelt, is hij gehouden om de algemene voorwaarden van Sambalopaco integraal tijdig toepasselijk te verklaren op alle overeenkomsten die hij met derden aangaat en de algemene voorwaarden ter hand te stellen aan zijn Contractspartij. Als de wederverkoper deze verplichting niet nakomt is hij gehouden tot integrale vrijwaring van Sambalopaco en tot vergoeding van alle schade, daaronder begrepen de kosten, als Sambalopaco daardoor in een nadeliger positie zou komen te verkeren ten opzichte van de situatie dat de wederverkoper de algemene voorwaarden wel toepasselijk verklaard zou hebben en de algemene voorwaarden ter hand gesteld zou hebben aan zijn Contractspartij.

 Artikel 9 - Levering

 1. Levering vindt steeds plaats af magazijn van Sambalopaco, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het transport naar een andere locatie vindt uitdrukkelijk plaats voor rekening en risico van de Contractspartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 – Controle, garanties, onderzoek, reclames

 1. De Contractspartij dient de geleverde producten op het moment van levering te controleren. Indien hij op dat moment onjuistheden of onvolkomenheden constateert, dan dient hij Sambalopaco daarvan op dat moment in kennis te stellen. Daarbij behoort de Contractspartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Dit onder andere om schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Een beschadiging van het etiket wordt door de Contractpartij aanvaard, is geen gebrek en geeft geen recht op retour of garantie.
 2. De Contractspartij is ermee bekend dat de producten van Sambalopaco gevoelig zijn voor bederf, temperatuur en temperatuurwisselingen, veranderingen in de atmosfeer, licht, transport en andere omstandigheden die in het algemeen invloed kunnen hebben op vergelijkbare producten. De Contractspartij dient er steeds rekening mee te houden dat de kwaliteit van de producten van Sambalopaco kan veranderen door externe oorzaken en omstandigheden. De Contractspartij dient al hetgeen te doen dat mogelijk is om het ontstaan van dergelijke veranderingen te voorkomen.
 3. De Contractspartij dient de kwaliteit van de producten voor het gebruik te controleren met alle middelen die op dat moment tot zijn beschikking staan of kunnen staan, voordat hij de producten gebruikt of verwerkt. Bij twijfel over de kwaliteit dient de Contractspartij het product niet te gebruiken. De Contractspartij dient de producten sowieso niet te gebruiken na de genoemde houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum is steeds een indicatie en houdt geen garantie in.
 4. Eventuele gebreken die door proeven of ruiken vastgesteld kunnen worden dienen binnen 8 dagen na levering respectievelijk uitvoering schriftelijk aan Sambalopaco te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval ook uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Sambalopaco te worden gemeld. Alle zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering gemeld te worden.
 5. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sambalopaco in staat is adequaat te reageren. De Contractspartij dient Sambalopaco in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. De Contractspartij dient tijdens de onderzoeksfase zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het verwijderen van de oorspronkelijke verpakking alsmede het openen van het product, maakt dat dat product niet meer kan worden geretourneerd.
 7. De door Sambalopaco te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 8. Sambalopaco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, als de Contractspartij zijn verplichtingen zoals in dit artikel of in enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden beschreven, niet deugdelijk nakomt.
 9. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Contractspartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 10. De garantietermijn voor de door en namens Sambalopaco geleverde producten bedraagt maximaal de periode tot de op de producten genoemde houdbaarheidsdatum, tenzij anders overeengekomen of indien een kortere garantietermijn uit de soort producten voortvloeit. Na ommekomst van deze termijn komt ieder recht, daaronder het recht op ontbinding, schadevergoeding of compensatie, te vervallen.
 11. Indien de door Sambalopaco verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd geproduceerd of werd geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het product ter zake daarvan wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 12. Na verloop van de garantietermijn is Sambalopaco niet gehouden tot vervanging of restitutie. Indien Sambalopaco daar op dat moment wel toe mocht overgaan, dan is zij gerechtigd alle kosten daarvoor gemaakt, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de Contractspartij in rekening te brengen.
 13. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum of onjuiste opslag, de Contractspartij of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 14. De Contractspartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sambalopaco geen invloed op kan uitoefenen.
 15. Indien de Contractspartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Contractspartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten en verrichte en nog te verrichten werkzaamheden.
 16. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Contractspartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 17. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Sambalopaco het gebrekkige product vervangen binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de Contractspartij, ter keuze van Sambalopaco. In geval van vervanging is de Contractspartij gehouden om de vervangen producten aan Sambalopaco te retourneren en de eigendom daarover aan Sambalopaco te verschaffen, tenzij Sambalopaco anders aangeeft.
 18. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Sambalopaco daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Contractspartij.
 19. In het geval van overmacht in de nakoming van de hoofdverbintenis is Sambalopaco evenmin gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen.
 20. In het geval dat Sambalopaco aansprakelijk mocht zijn, dan is deze steeds beperkt volgens hetgeen in deze algemene voorwaarden onder het kopje “Aansprakelijkheid” is geregeld, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 Artikel 11 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging gaat op de Contractspartij over op het moment waarop producten juridisch en/of feitelijk aan de Contractspartij worden geleverd en daarmee in de macht van de Contractspartij zelf of van een door de Contractspartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Sambalopaco aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Sambalopaco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sambalopaco is uitgegaan van door of namens de Contractspartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Sambalopaco aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gedeelte van de order/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Sambalopaco is steeds gerechtigd om gebrekkige producten te vervangen door vergelijkbare andere producten. Na vervanging van de producten is Sambalopaco tot niets meer gehouden uit hoofde van haar aansprakelijkheid.
 4. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde over de laatste zes maanden en maximaal het gedeelte van de order/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Sambalopaco is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De aansprakelijkheid van Sambalopaco is steeds beperkt tot directe schade.

       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-      de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-      de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sambalopaco aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voorzoveel deze aan Sambalopaco toegerekend kunnen worden;

-      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Sambalopaco is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sambalopaco of haar leidinggevende ondergeschikten.

 Artikel 13 - Betaling

 1. Sambalopaco is gerechtigd om het bedrag van een order volgens een door haar te bepalen verdeelsleutel in tussentijdse termijnen en een eindtermijn te factureren. Verder is Sambalopaco gerechtigd om het factuurbedrag van de order of opdracht geheel of gedeeltelijk bij wijze van voorschot te factureren, voordat verder uitvoering gegeven wordt aan de order of opdracht.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Sambalopaco aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sambalopaco aangegeven.
 3. Indien de Contractspartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de Contractspartij van rechtswege in verzuim. De Contractspartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 4. Sambalopaco heeft het recht de door de Contractspartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Sambalopaco kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Contractspartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Sambalopaco kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. De Contractspartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sambalopaco verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Naast het verbod van opschorting als hiervoor beschreven is de Contractspartij evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 10. Indien de overeenkomst als gevolg van een niet aan Sambalopaco toe te rekenen omstandigheid niet verder kan worden uitgevoerd en Sambalopaco op dat moment haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels wel gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is Sambalopaco gerechtigd om het reeds uitgevoerde respectievelijk het na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractspartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 14 - Incassokosten, boete en andere kosten

 1. Indien de Contractspartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit steeds met een minimum van € 85,00.
 2. Naast de boete komen ook de kosten die Sambalopaco in dat geval heeft gemaakt en die redelijkerwijs noodzakelijk waren, voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Contractspartij worden verhaald.
 4. De Contractspartij is over de boete en gemaakte kosten eveneens de in artikel 13 genoemde rente verschuldigd.

 Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten gaan niet eerder in eigendom over op de Contractspartij dan op het moment dat de Contractspartij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Sambalopaco en / of uit enige andere met de Contractspartij gesloten overeenkomst ter zake van de levering van producten, alsmede terzake van vorderingen, daaronder begrepen vorderingen wegens het door de Contractspartij tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst.
 2. Tot aan het moment van volledige en behoorlijke nakoming door de Contractspartij van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde producten eigendom van Sambalopaco. De Contractspartij is gehouden om de producten afgescheiden van een eventuele andere voorraad te bewaren en is niet gerechtigd om de producten te verkopen of te vermengen of be-/verwerken tenzij Sambalopaco hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De Contractspartij is daarenboven niet gerechtigd om de bedoelde producten in eigendom te geven van of aan derden te verkopen.
 3. De Contractspartij is verplicht de in dit artikel bedoelde producten op eerste verzoek aan Sambalopaco te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, of indien sprake is van een ontbinding als bedoeld in artikel 7 desverlangd direct aan Sambalopaco af te geven.
 4. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt -mits de producten zich in goede staat bevinden- de Contractspartij gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde, onverminderd het recht van Sambalopaco met deze creditering te verrekenen alle op de Contractspartij rustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) jegens Sambalopaco, met inachtneming van hetgeen in artikel 13 is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen.

 Artikel 16 - Overmacht

 1. Sambalopaco is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractspartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Indien Sambalopaco als gevolg van overmacht de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan uitvoeren, is zij op generlei wijze aansprakelijk voor de nadelige gevolgen daarvan.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sambalopaco geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sambalopaco niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sambalopaco of van derden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan maatregelen die door centrale of lokale overheden of instanties opgelegd worden, zoals een zogenaamde gehele of gedeeltelijke lock-down, waardoor bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, de verdere uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of langdurig, niet mogelijk is, waardoor het niet mogelijk is om tijdig materialen te verkrijgen, personeel of onderaannemers niet of niet volledig ingezet kan of kunnen worden, tijdelijke of langdurige transportstops, import- of exportbeperkingen.
 3. Sambalopaco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sambalopaco haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Sambalopaco als de Contractspartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden duurt. Door de Contractspartij kan in een dergelijk geval geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
 5. Voorzoveel Sambalopaco ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sambalopaco gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractspartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 17 - Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sambalopaco en de door Sambalopaco bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 Artikel 19 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle door Sambalopaco verstrekte stukken, zoals recepten, rapporten, adviezen, modellen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters, promotiemateriaal enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Contractspartij en de opdracht waarvoor deze zijn bestemd en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sambalopaco worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Is aan de Contractspartij een recept, monster, uittreksel, rapport, schets, model, ontwerp, tekening et cetera getoond of verstrekt, dan is dat slechts ter indicatie, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het resultaat van de overeenkomst daarmee zal overeenstemmen. Promotiemateriaal dat door of namens Sambalopaco wordt verstrekt is steeds indicatief. Daaraan kunnen door de Contractspartij dus geen rechten of weren worden ontleend.
 3. De in het kader van de overeenkomst door Sambalopaco tot stand gebrachte producten, planningen, rapporten, ontwerpen en andere materialen of bestanden, blijven eigendom van Sambalopaco, ongeacht of deze aan de Contractspartij of aan derden ter hand zijn gesteld, of mede tot stand gekomen zijn door inbreng van de Contractspartij, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Het staat Sambalopaco vrij om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis of inzichten ook voor andere doeleinden te gebruiken. Dit zonder dat zij jegens de Contractspartij of derden gehouden is tot enigerlei vergoeding of compensatie.
 5. Sambalopaco behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele en industriële wet- en regelgeving.

 Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Sambalopaco gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen, daaronder begrepen die uit onrechtmatige daad, worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sambalopaco is gevestigd op het moment dat een procedure aanhangig gemaakt mocht worden.

 Hoofdstuk II Overeenkomsten met consumenten

 Artikel 21 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sambalopaco onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sambalopaco is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Sambalopaco kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sambalopaco op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 22 - Herroepingsrecht
 1. Voldoet het product niet aan de verwachtingen? U heeft het product altijd 14 dagen vrijblijvend op zicht. Als het u dan toch niet bevalt, kunt u dit melden bij Sambalopaco. Na ontvangst van een bevestigingsmail kunt u het product onbeschadigd, ongeopend en uitsluitend in de oorspronkelijke staat (inclusief oorspronkelijke verpakking), binnen 14 dagen, met het bijgevoegde retourformulier retour sturen naar Sambalopaco. De retour verzendkosten zijn voor uw rekening. Het volledige aankoopbedrag krijgt u zo snel mogelijk, mits het product in onbeschadigde, ongeopende en uitsluitend in oorspronkelijke staat (inclusief oorspronkelijke verpakking) is ontvangen.
 2. Een beschadigd of verkeerd artikel ontvangen? Wij verzoeken u dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Sambalopaco per email (zie voor de contactgegevens uw factuur en bijgesloten retourbon) en vervolgens het artikel retour te sturen. Sambalopaco zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending zorgdragen voor het toezenden van het juiste artikel of, indien nodig, voor een retourbetaling. De kosten komen in dat geval voor rekening van Sambalopaco.

Artikel 23 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Met inachtneming van hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald ter zake van onderzoek, gebruik, garantie en reclame, zal de consument tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het verwijderen van de oorspronkelijke verpakking alsmede het openen van het product, maakt dat dat product niet meer kan worden geretourneerd.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan volgens lid 1.

Artikel 24 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroepingof op andere ondubbelzinnige wijze aan Sambalopaco.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Sambalopaco. Dit hoeft niet als Sambalopaco heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, ongeopend en in originele staat en verpakking, en conform de door Sambalopaco verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Sambalopaco niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Sambalopaco aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sambalopaco de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 25 - Garantie

In aanvullening op het bepaalde in hoofdstuk I, staat Sambalopaco er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 26 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sambalopaco kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sambalopaco geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en in beginsel binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan in beginsel binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding, tenzij er sprake mocht zijn van directe schade die uitsluitend het gevolg is van de ontbinding van de overeenkomst.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Sambalopaco het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sambalopaco tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Sambalopaco bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 27 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sambalopaco te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door Sambalopaco is gewezen op de te late betaling en Sambalopaco de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sambalopaco gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden berekend volgens het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of een andere op dat moment toepasselijke wettelijke regeling.
Artikel 28 - Klachtenregeling
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd en uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Sambalopaco.
 2. Bij Sambalopaco ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sambalopaco binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Sambalopaco in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Versie, maart 2022